Welkom   Particulieren   Ondernemers   Contact

Privacy verklaring


10e penning administraties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

10e penning administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en doordat u deze zelf verstrekt.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in gesprek, in correspondentie en telefonisch.

10e penning administraties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Uw burgerservicenummer (BSN), uw burgelijke staat, uw eventuele gebruik van gezondheidszorg voor zover relevant voor aftrek van specifieke zorgkosten en eventueel gegevens van personen jonger dan 16 jaar (ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van of over personen die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of voogd). Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor uw en mijn belastingaangifte.

10e penning administraties bewaart uw persoonsgegevens tot het einde van de klantrelatie of de wettelijke bewaartermijn indien die langer is.

10e penning administraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens door een ander bedrijf verwerkt in mijn opdracht. Met zo'n bedrijf sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 10e penning administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10e penning administraties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 10e penning administraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mondeling of telefonisch doen. Een schriftelijk verzoek moet mondeling of telefonisch worden bevestigd om zeker te zijn van uw identiteit. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10e penning administraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10e penning administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.


10e penning administraties - KvK Utrecht 30212476 - Btw-id NL001504207B15 - Privacy verklaring